Bærekraftige byer og sterke distrikter – innspill

SmartCity Bærum arrangerte våren 2016 en workshop der medlemmene ble bedt om innspill til den kommende stortingsmeldingen.
Med bakgrunn og erfaringer fra utviklingen av Fornebu – som utstillingsvindu for moderne miljøtenkning, ønsker SmartCity Bærum å gi innspill til Kommunal- og Moderniseringsdepartementets arbeid med Stortingsmelding om Bærekraftige
byer og sterke distrikter.  Resultat og hovedanbefalingen med bakgrunn i SmartCity Bærum sine medlemmer er:
Bærekraftig byer utvikles gjennom en god miks av et variert næringsliv, gode offentlige tjenester, rikt kulturtilbud og med skole og kompetanseutvikling i fokus.  Stat, fylkeskommune og kommune opptrer som en samlet og forutsigbar aktør med mulighet for å koordinere og sikre fremdrift. Viktige momenter er:
  1. Forutsigbarhet
  2. Samordnet offentlig sektor og sterkt næringsliv
  3. Kompetanse, teknologi og innovasjon

Les innspillene her:

SmartCity Bærum – innspill til st.mld Bærekraftige byer og sterke distriker – KMD 2016


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.