Smarte Samfunn

En rapport fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har, på bakgrunn av sitt arbeid med Drømmeløftet, identifisert smarte samfunn som ett av seks mulighetsområder for norsk næringsliv – det vil si et område der viktige samfunnsutfordringer møter norsk kompetanse og norske fortrinn. Mulighetsområdene går på tvers av næringer, disipliner, teknologier og politikkområder.

Rapporten beskriver hvordan smarte løsninger i en by- og samfunnsutvikling kan bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftmål. Innovasjon Norge ønsker å ta en aktiv rolle som tilrettelegger og støttespiller for innovasjon og forretningsutvikling inn mot smarte samfunn og fremhever tiltak innen følgende seks områder:

  1. Offentlige tjenester
  2. Åpne data
  3. Nordisk samarbeid
  4. Innovative offentlige anskaffelser
  5. Koordinert innsats fra virkemiddelapparatet
  6. Norsk posisjon i det globale markedet

Les rapporten på Innovasjon Norge sine sider.

Bærum kommune og SmartCity Bærum blir blant annet trukket frem som eksempel på kommuner med konkrete smartby-initiativ.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.