Mobility Analytics Fornebu

Analyser av hvordan mennesker beveger seg i byer og tettsteder gir viktig kunnskap om hvordan planlegge, tilpasse og tilrettelegge infrastruktur og mobilitetstilbud i både nye og eksisterende områder.

Ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi, analysere og visualisere data kan vi forenkle og effektivisere, og kanskje få et mer riktig bilde av trafikkflyt,  enn ved bruk av dagens tradisjonelle reisevaneundersøkelser med  spørreundersøkelser og tellinger. Datafangst og innsikt om hvor mange som reiser ut/inn av Fornebu fra hvor og er viktig grunnlag for beregning av klimagassutslipp i et område.

Telenor har i prosjektet El Fornebu utarbeidet visualiseringer på hvordan folkeflyten er ut og inn av Fornebu.

Sjekk videoene under:

 

  1. Denne visualiseringen viser hvordan innbyggere og arbeidstakere forflytter seg til og fra Fornebu i løpet av en dag i april.

 

2. Denne visualiseringen viser hvor folk som er på Fornebu gjennom dagen har vært kl. 06.00 på morgenen, i løpet av en uke i oktober.

 

Les mer om prosjektet EL Fornebu her.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.