Hvor Bærekraftig er Bærum?

En ny internasjonal undersøkelse har kartlagt hvor bærekraftig Bærum er. Resultatene er gode, men det er fremdeles en vei å gå innenfor flere områder. Vi er avhengige av godt samarbeid med næringslivet for å skape gode løsninger!  

Bærum scorer høyt på å ha et innovativt næringsliv 

Resultatene som foreligger, viser at Bærum scorer godt på mange av indikatorene. Dette gjelder området som arbeid, helse og utdanning. På de overordnede dimensjonene økonomi, miljø og samfunn har vi høy grad av måloppnåelse.  

Bærum får bekreftet at vi har et innovativt næringsliv med høy kompetanse. Kompetansen som næringslivet i Bærum besitter vil være viktig i både arbeidet med den digitale omstillingen som skal til fremover, samt videre arbeid med løsninger for bærekraftsmålene. Indikatorene viser at Bærum kommer godt ut på både antall små- og mellomstore bedrifter, men også høy andel sysselsatte innenfor informasjon- og kommunikasjonsteknologi. Videre viser indikatoren at Bærums bedrifter scorer godt på patenter.  

Bærum scorer godt på digital infrastruktur, med høy tilgang til internett og en god infrastruktur. Dette er å forvente i en kommune som Bærum. Vi kommer også godt ut innenfor vann og avløpsområdet, noe som vitner om at Bærum har jobbet fremtidsrettet og systematisk innenfor disse områdene. 

Her kan Bærum bli bedre:   

Ressursbruk

Bærum har rik tilgang på vann, strøm, ren energi og gode renovasjonstjenester, noe som igjen fører til et høyt forbruk av disse ressursene. Økt fokus på gjenbruk, sirkulærøkonomi og smart teknologi vil være viktig fremover.  

Transport og mobilitet

Transport og mobilitet er viktige områder for å nå klimamålene. Bærum kommer godt ut, og sammen med Asker er vi blant de beste i norsk kontekst, men vi har en svært høy andel privatbiler og for liten andel som bruker kollektivtransport. Dette til tross for et relativt godt utarbeidet kollektiv- og sykkelnettverk. Resultatene viser at det viktig å videreutvikle arbeidet for å øke andelen kollektivreisende og syklende. Arbeidet med bysykler, bildeling og nye løsninger for mobilitet vil være viktige innsatsområder fremover.

Kommunale bygg 

Undersøkelsen viser at Bærum scorer lavt innen bærekraft i offentlig bygg. Mange av våre nye prosjekter er forbildeprosjekter og har svært klimavennlige løsninger. Likevel besitter kommunen mange bygninger som er av eldre dato. Vi trenger gode løsninger for driftskontroll, miljøsertifisering og energiforbruk i de eksisterende byggene våre! 

Klimatilpasning og sikkerhet

Bærum er et trygt sted å bo, men det er noen utfordringer med klimatilpasning. Innenfor klimatilpasning er det spesielt innen overvannshåndtering vi kommer dårlig ut. Med mer omskiftelig vær, vil det også være viktig å sikre de områder der det er potensielle farer for flom og jordskred m.m.  

Kriminalitet og forebyggende arbeid 

Videre viser indikatoren på antall anmeldelser for trussel og vold gul farge. Mange typer lovbrudd, inkludert vold har et mønster som øker med grad av urbanitet og det å ligge i randsonen av urbane områder. Uansett forklaring vil det være viktig for kommunen å videreføre det forebyggende arbeidet, eksempelvis gjennom SLT-arbeidet, og jobbe sammen med næringslivet for å skape et trygt Bærum. 

Sosial Bærekraft

Overordnet scorer Bærum godt på den sosiale bærekraften. Selv om Bærum har gode levekårsforhold, har vi flere utfordringer. Resultatene i undersøkelsen viser for eksempel at inntektsforskjellene er av de største i landet. Dette er velkjente problemstillinger, og kommunen ønsker å jobbe videre med å utjevne sosial ulikhet. Vi trenger innspill på hvordan vi kan jobbe med dette i Bærum og finne gode modeller for å utjevne sosiale ulikheter.  

Hvordan kan næringslivet bidra? 

Resultatene peker på viktigheten av fortsatt partnerskap med næringsliv og akademia. Bærum kommune ønsker å jobbe aktivt sammen med næringslivet i oppfølgingen av KPI-undersøkelsen og bærekraftsmålene. Vi skal i første omgang starte med å revidere kommuneplanens samfunnsdel, hvor KPI-undersøkelsen er et viktig kunnskapsgrunnlag. 

Har du/dere noen tanker om bærekraftsarbeidet i Bærum kommune? Ser dere noen områder dere ønsker å jobbe videre med? Vi vil ha næringslivets innspill til kommuneplanen og oppfølging av KPI-undersøkelsen!  

Høsten 2020 vil Bærum kommune i samarbeid med SmartCity Bærum og Bærum næringsråd invitere til frokostmøte og workshop med blant annet KPI-undersøkelsen som tema. Mer informasjon kommer. 

Her kan du lese hele rapporten

Dette notatet beskriver hovedtrekkene i resultatene på et overordnet nivå.

Her kan du se presentasjon av resultatene i formannskapsmøtet 24.06.  


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.